خدمات مدیریت مالی

- تجزيه و تحليل صورتهاي مالي

- شناسايي مشكلات مالي و ارائه راهكار

- مشاوره و استقرار سیستم حسابداری مدیریت (از قبیل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت،

بودجه ریزی عملیاتی، ارزیابی و مدیریت عملکرد و ...)


- مشاوره و استقرار سیستم حسابرسی داخلی