درباره مالیچی

«گروه ماليچي» در سال ۱۳۹۳ فعاليت خود را آغاز نمود و در سال ۱۳۹۴ تحت نام شرکت «پردازش ارقام مالیچی» به شماره ثبت ۴۸۱۶۶۱ نزد اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري تهران به  ثبت رسيده است.

از بدو شكل گيري «گروه ماليچي»؛ تخصص محوري و جذب نيروي هاي انسانی مجرب، تحصيل كرده و جوان، بعنوان يك اصل كليدي مورد توجه قرار گرفت. در جریان کار، تمسک به عنایت و الطاف الهی و ارتقاء دانش فني مجموعه بر مبناي آموزش هاي مستمر و حضور فعال در عرصه هاي اقتصادي، مالي، سرمايه گذاري و حسابداري، سبب شده است تا اين شركت، همواره روند رو به رشدي را داشته باشد.

«گروه ماليچي» هم اكنون در چهار حوزه «خدمات سيستم هاي مالي و حسابداري»، «خدمات سرمايه گذاري»، «خدمات مديريت مالي» و «خدمات حسابداري» بصورت مجزا و در هر بخش با استفاده از كارشناسان مجرب و متخصص آن حوزه مشغول فعاليت مي باشد.